Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Beautiful Morning aanbiedt. Ook die diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten en/of hairstylisten die niet in dienst zijn bij Beautiful Morning, maar als zelfstandig ZZP-er werken en zijn ingezet door Beautiful Morning voor een bepaalde opdracht.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief  21% BTW. 

2.1 Beautiful Morning kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Beautiful Morning geldt het uurtarief.

Artikel 3: Reistijd en Parkeerkosten vergoeding

3.1 De door Beautiful Morning gemaakte parkeerkosten vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op de parkeerzone. Naast de parkeerkosten wordt hier ook gerekend met een reistijd vergoeding indien de opdracht buiten Zuid Holland valt.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de opdrachtgever. Hiervoor wordt een vast bedrag per dag opgenomen in de offerte, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Annulering

4.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de gedane aanbetaling/administratiekosten. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdacht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

4.2 In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Beautiful Morning zal in overleg met de opdrachtgever een andere visagiste worden ingezet. Binnen het brede netwerk zal er altijd een Make-up Artist & Hairstylist gevonden kunnen worden die de opdracht alsnog naar tevredenheid uitvoert. 

Artikel 5: Betaling/Reservering van de opdrachten

5.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de aanbetaling voor de opdracht is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Totdat de aanbetaling is ontvangen staat de boeking voor 3 dagen onder voorbehoud in de agenda. Het totaalbedrag van de opdracht dient voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 5.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.3 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1  Schade aan opdrachtgever: Beautiful Morning is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door Beautiful Morning, tenzij sprake is van opzet of schuld van Beautiful Morning. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij Beautiful Morning verhalen.

6.2 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Beautiful Morning van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Beautiful Morning, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Beautiful Morning is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten. Beautiful Morning werkt volgens de in de branche geldende hygiëne richtlijnen en hecht hier veel belang aan.

Artikel 7: Klachten

Een klacht zal altijd in behandeling worden genomen en onderzocht worden waardoor deze is ontstaan. Eventuele geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht. In meer dan 15 jaar ervaring heeft Beautiful Morning nog nooit een ‘klacht’ ontvangen. Er wordt altijd gewerkt naar volle 100% tevredenheid van de opdrachtgever.

Indien er nog vragen zijn ontstaan n.a.v. de Algemene Voorwaarden kunt u die gerust stellen via beautiful.morning@ymail.com