- beautiful morning -

algemene voorwaarden

Definities

 1. Beautiful Morning gevestigd te Rhoon onder KvK nr. 24464652.
 2. Klant: degene met wie Beautiful Morning een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Beautiful Morning en klant samen. 
 4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beautiful Morning.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Beautiful Morning.
 5. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Beautiful Morning wordt doorgegeven.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Beautiful Morning hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Beautiful Morning hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Beautiful Morning te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Beautiful Morning een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Beautiful Morning is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Beautiful Morning de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Beautiful Morning heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Beautiful Morning prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Beautiful Morning op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Beautiful Morning mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen vooraf binnen 14 dagen voor levering te voldoen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Beautiful Morning de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Beautiful Morning behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Beautiful Morning zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. De boeking wordt geannuleerd indien de klant niet betaalt.

Reiskostenvergoeding

 1. Door Beautiful Morning gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,45 per kilometer vanaf postcode 3162 TA.
 2. Voor de totale reistijd wordt voor opdrachten, die buiten Zuid Holland vallen , een reistijdvergoeding in rekening gebracht van € 17.50,- per half uur voor heen en retour.
 3. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.  

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beautiful Morning voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Beautiful Morning heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Beautiful Morning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Beautiful Morning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 1. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen voor reeds verstrekte diensten worden niet gerestitueerd.
 2. Bij wijziging van de trouwdatum dient de opdrachtgever een nieuwe boeking te maken en worden de tarieven gehanteerd zoals deze op dat moment vermeld staan op de website van Beautiful Morning.
 3. Indien Beautiful Morning niet meer beschikbaar is op de nieuwe aangevraagde datum, dan wordt het oude contract kosteloos geannuleerd. Reeds gedane betalingen voor verstrekte diensten zoals een proefsessie worden niet gerestitueerd.
 4. Beautiful Morning behoudt het recht om een bruidsopdracht te annuleren als er sprake is van een geschil.

Aansprakelijkheid Beautiful Morning

 1. Beautiful Morning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Beautiful Morning aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Beautiful Morning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Beautiful Morning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Beautiful Morning is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten. 

 In geval van overmacht 

 1. Beautiful Morning zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraken na te komen. In geval van overmacht waaronder ziekte zet Beautiful Morning zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Beautiful Morning geen vervangende visagist/hairstylist kan vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
 3. Beautiful Morning is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Klachten

 1. De klant dient een door Beautiful Morning verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Beautiful Morning daarvan binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Beautiful Morning uiterlijk binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Beautiful Morning in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Beautiful Morning gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Persoonsgegevens

 1.  Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door Beautiful Morning.
 2.  Beeldmateriaal gemaakt door Beautiful Morning of aangeleverd via derden zullen uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever & fotograaf/ videograaf worden gebruikt op Social Media/ Website.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Beautiful Morning is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beautiful Morning zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beautiful Morning.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Beautiful Morning bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beautiful Morning is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatst geüpdatet op 8 januari 2024