- beautiful morning -

Privacy verklaring

Beautiful Morning, gevestigd in Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.beautifulmorning.nl
Vestigingsadres: op aanvraag
Telefoon: +31 6 11 226 246
Li Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Beautiful Morning. Zij is te bereiken via beautiful.morning@ymail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beautiful Morning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beautiful.morning@ymail.com, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beautiful Morning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Beautiful Morning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beautiful Morning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een
medewerker van Beautiful Morning tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beautiful Morning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Beautiful Morning verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beautiful Morning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Apparaat- en toegangsgegevens

Bij het gebruik van online- en mobiele diensten is het onvermijdelijk, dat technische gegevens ontstaan en verwerkt worden, om de aangeboden functies en inhoud beschikbaar te stellen en op je apparaat te kunnen weergegeven. Wij noemen deze gegevens samengevat „Apparaat- en toegangsgegevens“. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan bij ieder gebruik van een online en mobiele dienst. Daarbij maakt het niet uit wie de aanbieder is. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan daarom bijvoorbeeld bij het gebruik van:

  • websites
  • apps
  • e-mail-nieuwsbrieven (d.w.z. als uw nieuwsbrief-interactie geregistreerd wordt)
  • Locatiegerelateerde diensten
  • Apparaat- en toegangsgegevens omvatten uitgebreide categorieën:
  • algemene informatie van het apparaat, zoals het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, configuratie-instellingen (bijv. instelling van de taal, systemautorisaties), informatie over de internetverbinding (bijv. naam van het mobiele netwerk, verbindingssnelheid) en de gebruikte app (bijv. naam en versie van de app).
  • Identificatiegegevens (ID’s), zoals sessie-ID’s, cookie-ID’s, unieke apparaatcodes (bijv. Google reclame-ID, Apple Ad-ID), Account-ID’s van andere aanbieders (tenminste als u social plug-ins of social-logins of betaling met PayPal gebruikt) en andere gangbare internettechnologieën om uw webbrowser, uw apparaat of een bepaalde app-installatie te kunnen herkennen.
  • Toegangsgegevens, die bij iedere online-toegang op de webserver en databases van apps en webbrowsers automatisch overgedragen worden (in het kader van zogenaamde HTTP-requests). Daarbij gaat om gestandaardiseerde informatie over de gevraagde inhoud (zoals de naam en het bestandstype van een geopend bestand) evenals andere informatie over de servertoegang (zoals bijvoorbeeld de overgedragen hoeveelheid gegevens en storingscodes), over uw apparaat (bijv. apparaat type, besturingssysteem, softwareversie, apparaat codes, IP-adres, de eerder bezochte pagina en het tijdstip van de toegang).

Welke gegevens worden verzameld?

Ik verzamelen in principe alle gegevens die je mij rechtstreeks via mijn diensten doorgeeft.

Apparaat- en toegangsgegevens

Bij iedere toegang tot mijn server en databank ontstaan apparaat- en toegangsgegevens, die in zogenaamde serverlogbestanden worden vastgelegd. Het daarin opgenomen IP-adres wordt aan het einde van de betreffende sessie kortstondig geanonimiseerd, zodra de opslag voor de beschikbaarheid van de functies van de betreffende website niet meer nodig is.

Indien beschikbaar en op je apparaat ingeschakeld, verzamel ik geen apparaat specifieke code (bijv. een zogenaamde „reclame-ID“ als u een Android-apparaat gebruikt c.q. „Ad-ID“ als u een Apple-apparaat gebruikt). Deze apparaat code wordt door de fabrikant van je besturingssysteem aan je apparaat toegewezen en kan door websites en apps uitgelezen en gebruikt worden om je inhoud op basis van je gebruiksgewoonten te presenteren. Wanneer je dat niet wilt, kan je dat op elk moment in je browserinstellingen of systeeminstellingen van je apparaat uitschakelen.

Social Plug-ins

Mijn diensten kunnen social plug-ins („Plug-ins“) van verschillende sociale netwerken bevatten. Met behulp van deze plug-ins kan je inhoud bijvoorbeeld delen of producten bij anderen aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en versturen daarom geen gegevens. Je kan de plug-ins activeren door op de betreffende knop (bijv. „Social Media activeren“) te klikken. De plug-ins kunnen met een klik ook weer uitgeschakeld worden. Als de plug-ins geactiveerd zijn, bouwt je webbrowser een directe verbinding op met de webservers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-ins wordt door het sociale netwerk rechtstreeks aan je webbrowser overgedragen en van deze browser in mijn website opgenomen. Door de koppeling van de plug-ins krijgt het sociale netwerk de informatie, dat je de betreffende pagina van mijn website heeft geopend en kan zo je apparaat- en toegangsgegevens verzamelen. Wanneer je bent ingelogd bij het sociale netwerk, dan kan deze het bezoek tevens aan je account bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Wanneer je met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op Facebook de “Vind ik leuk”-knop aan te klikken of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door je browser rechtstreeks aan het sociale netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals als je desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy vindt je in de privacybepalingen van het betreffende netwerk c.q. de websites. De links hiervoor vindt je onder. Ook wanneer je niet bij het sociale netwerk bent aangemeld, kunnen door websites met geactiveerde social plug-ins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Door een geactiveerde plug-in wordt er telkens als de website wordt geopend een cookie met een ID geplaatst. Omdat je webbrowser deze cookie bij iedere verbinding met een server ongevraagd meestuurt, kan het sociale netwerk daarmee in principe een profiel aanmaken, waarin is opgenomen welke websites de bij de ID behorende gebruiker heeft geopend. En meestal is het dan ook mogelijke deze code later – zoals bij de volgende aanmelding bij het sociale netwerk – weer aan een persoon te koppelen.

Social plug-ins van Facebook

Op mijn website gebruik ik social plug-in van het sociale netwerk Facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geëxploiteerd (“Facebook”). De link naar de privacyverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybepalingen van Facebook.

Beautiful Morning gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Tik Tok. Ik gebruik deze populaire platforms om je behalve mijn eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden. Houd er echter rekening mee, dat ik geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Ik verzoek je daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens je via de sociale netwerken aan mij doorgeeft. Ik kan geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beautiful Morning en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
beautiful.morning@ymail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beautiful Morning wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beautiful Morning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via beautiful.morning@ymail.com