PRIVACYVERKLARING

BEAUTIFUL MORNING (BM):

Beautiful Morning is gevestigd in Rhoon.

BEZOEKER:

Iemand die de Website of sociale media pagina’s van Beautiful Morning bezoekt.

CLIËNT:

Elke natuurlijke of rechtspersoon die Diensten en/of producten afneemt, of heeft afgenomen van Beautiful Morning.

COOKIE:

Klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de computer, tablet of smartphone van de Bezoeker van de Website. Een cookie bevat gegevens zodat een Bezoeker kan worden herkend telkens als deze de Website bezoekt (zie ook: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

DIENST:

Dienstverlening door Beautiful Morning in de vorm van bruidsmake-up en bruidskapsel, individuele en groepsworkshops en andere freelanceopdrachten, zie de Website.

BEELDMATERIAAL:

Door Beautiful Morning gemaakte, dan wel verkregen, foto’s en/of filmpjes van een Cliënt die een Dienst heeft afgenomen, met daarop het resultaat van de Dienst.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

Besluit dat wordt genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een medewerker van Beautiful Morning tussen zit en dat gevolgen kan hebben voor personen.

GEGEVENSOVERDRAAGBARHEID:

Verzoek om Persoonsgegevens waar Beautiful Morning over beschikt door te sturen naar de naar de betreffende persoon, of naar een andere door deze persoon genoemde organisatie

PERSOONSGEGEVENS:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Beautiful Morning verkrijgt. Deze informatie gaat ofwel direct over iemand, ofwel is naar deze persoon te herleiden is (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

WEBSITE:

De website van Beautiful Morning is www.beautifulmorning.nl

 • Artikel 1. Regelgeving
  1. BM vindt een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang.
  2. BM is de verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens.
  3. BM verwerkt Persoonsgegevens overeenkomstig de daartoe bestaande wet- en
  regelgeving en de Privacyverklaring.

Artikel 2. Te verwerken Persoonsgegevens 
1. BM registreert de Persoonsgegevens van de (toekomstige) cliënt via: e-mail, sociale media, telefonisch contact, direct contact of derden.
2. Persoonsgegevens worden over het algemeen door de (toekomstige) cliënt zelf aan BM verstrekt.
3. BM verwerkt Persoonsgegevens indien Diensten en/of producten bij BM worden afgenomen.
4. Persoonsgegevens die BM verwerkt zijn: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de boeking
 • Beeldmateriaal
Artikel 3. Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
1. BM heeft niet de intentie, online persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders/voogd. 2. BM kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
3. BM adviseert ouders/voogd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en jongeren, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen of jongeren verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
4. Een ouder die ervan overtuigd is dat BM zonder die ouderlijke toestemming, persoonsgegevens heeft verzameld van een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, kan contact opnemen met BM via beautiful.morning@ymail.com met het verzoek deze persoonsgegevens te verwijderen. 5. BM voldoet terstond aan het verzoek als bedoeld in lid 4.


Artikel 4. Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens
 • 1. BM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • contact kunnen opnemen met een (toekomstige) client; 
 • toezenden van informatie en/of offerte aan een (toekomstige) cliënt; 
 • afsluiten van een boeking met een cliënt; 
 • versturen van een factuur aan een cliënt; 
 • afhandelen van de betaling van een cliënt; 
 • leveren van diensten en/of producten aan een cliënt.

  2. Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn: 

 • verkregen toestemming van de (toekomstige) cliënt; 
 • totstandkoming en/of uitvoering van een boeking; 
 • naleven van wet en regelgeving;
 • verzorgen en verbeteren van de website.   

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming
1. BM maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Artikel 6. Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens
1. BM gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en doet er alles aan om de
betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door BM verzamelde
persoonsgegevens te waarborgen.
2. BM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
3. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens
1. BM verkoopt persoonsgegevens niet door aan derden.
2. BM verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van een boeking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
3. BM sluit met een derde, die persoonsgegevens in opdracht van BM
verwerkt, een verwerkersovereenkomst, waarin een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is opgenomen, als in deze privacyverklaring. BM blijft verantwoordelijk voor
verwerking door derden.

Artikel 8. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
1. Cliënt en/of bezoeker hebben het recht:

 • eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen;
 •  (eventuele) toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 •  bezwaar te maken tegen verwerking van de eigen persoonsgegevens
 •  op gegevensoverdraagbaarheid.   

2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan worden ingediend bij Beautiful Morning via
beautiful.morning@ymail.com
3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 moet zijn voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van degene
die het betreft. In de kopie kunnen, ter bescherming van de privacy, de pasfoto, de machine leesbare
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN zwart worden
gemaakt.
4. BM voert zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week het verzoek als genoemd
in lid 1 uit.

Artikel 9. Website en Cookies of vergelijkbare technieken
1. De website gebruikt functionele, tracking en analytische Cookies:

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren goed werkt, de
  voorkeursinstellingen van de bezoeker worden onthouden.
 •  Tracking cookies houden het surfgedrag van de bezoeker bij, zodat BM op maat
  gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
 •  Analytische cookies analyseren van het gedrag van bezoekers. Daarmee kan de website
  worden verbeterd en kan het aanbod van diensten en producten worden afgestemd op de
  voorkeur van de bezoekers.
  2. Bij het eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over het gebruik van cookies
  en wordt toestemming gevraagd over het plaatsten van de cookies.
  3. Een bezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
  cookies opslaat.
  4. Een bezoeker kan eerder opgeslagen cookies via instellingen in zijn browser verwijderen.    

Artikel 10. Beeldmateriaal
1. BM kan beeldmateriaal plaatsen op de website en/of op sociale media als: Facebook,
Instagram, Pinterest, Linkedin of opnemen in een presentatie.
2. BM gebruikt alleen beeldmateriaal waarvoor client uitdrukkelijk schriftelijk of
mondeling toestemming heeft gegeven.
3. BM gebruikt beeldmateriaal alleen voor het doel waarvoor ze dit beeldmateriaal heeft
verkregen.
4. Een cliënt kan BM verzoeken het eigen beeldmateriaal van de website en/of sociale
media te verwijderen.
5. BM voert zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week het verzoek uit als
genoemd in lid 4.
6. BM verwijdert het beeldmateriaal voor zover het in haar macht ligt.
7. BM kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor verwijdering van
beeldmateriaal buiten de website of eigen sociale media pagina’s.

Artikel 11. Wijziging, toepasselijk recht, geschillen en indienen klacht
1. BM is bevoegd de privacyverklaring te wijzigen.
2. Op de privacyverklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen over de uitvoering van de privacyverklaring worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement Rotterdam, tenzij partijen een andere wijze van geschiloplossing overeen
komen.
4. Partijen doen pas een beroep op de rechter als ze zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil
in onderling overleg op te lossen.
5. Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons